Department of Biological Sciences, Graduate School of Science
JAPANESE

Members

Professor

Sotaro Uemura uemura[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Tomohiro Shima tomohiro.shima[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

  

Project Assistant Professor

Yoshitaka Shirasaki (JST PREST researcher) yoshitaka.shirasaki[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

  

Visiting Researcher

Mai Yamagishi mai.yamagishi[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp
Tomotaka Komori

Postdoctoral Researcher

Yoshimi Kinoshita yoshimi.kinoshita[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

Technical Staff

Nobutake Suzuki nobutake.suzuki[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

Secretary

Hiromi Otani hiromi.otani[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp

D2

 • Yumiko Tanaka (JSPS DC1)

D1

 • Hiroshi Ebata
 • Makoto Kuwabara
 • Kazuki Yoda

M2

 • Haruka Narita
 • Katsuhiko Minami
 • Toshiki Umetsu
 • Ayaka Shiina

M1

 • Hanjin Liu
 • Atsushi Kaida
 • Yuka Terayama
 • Rino Honma
 • Nao Muto

B4

 • Yuki Sugo
 • Kazuki Sueishi